Poslovna cona /  Predstavitev lokacije

Predstavitev lokacije

Poslovna cona Komenda leži na samem stičišču mednarodnih prometnih povezav. Njena strateška lega ji zagotavlja odlično dostopnost iz mestnega središča in avtoceste v smeri proti Karavankam, v bližini pa je tudi mednarodno letališče Brnik.

Lokacija in naravne danosti poslovne cone

Poslovna cona Komenda je locirana med naseljem Žeje na jugovzhodnem delu Kranjskega polja ter Vodicami. V bližini so naselja Moste, Suhadole, Gmajnica, Mlaka in Gora. V občini Komenda živi 5.218 prebivalcev, od katerih se več kot polovica zaposlenih vozi na delo v druge kraje izven občine.
Zemljišča so zaradi svojih naravnih danosti primerna za gradnjo poslovnih objektov, saj je teren raven in ima nepropustno podlago. Območje je geomehansko stabilno in ni poplavno ali erozijsko ogroženo.

Geološko je severozahodni del Kranjskega polja tektonska udorina, zasipana z naplavinami površinskih voda. Njena podlaga so sedimenti, kot so glina, lapor in pesek, ki se nahajajo v globini od 20 do 30 m, nanje pa je naloženih več kasnejših zasipov. Geomehanske raziskave na lokaciji so pokazale, da struktura tal do globine 11 m sestoji iz meljnih in peščeno meljnih zemljin. Melj do globine 5 m je srednje do težkognetne konsistence, globlje pa poltrden do trden (peščeni lapor). Melj v debelini 10 m je  vertikalno vodonepropusten in deluje kot dober površinski varovalni sloj, ki preprečuje onesnaženje globljih podzemnih voda.

Prometni režim v coni

Glavna zbirna cesta območja služi kot njena hrbtenica, ki je preko prečnih prometnic povezana z obrtnimi, storitvenimi in proizvodnimi dejavnostmi. Krožni priključki povezujejo posamezne dele z osrednjo avenijo, ki se razteza preko celotne cone. Ob prometni hrbtenici so nanizani pretežno poslovni kareji.

Poslovna cona bo v občini Komenda občutno povečala promet. V Mostah je zato križišče regionalne ceste R2-413 Medvode-Duplica in glavne ceste G2-104 Kranj-Trzin že predvideno za preoblikovanje, da ne bi prihajalo do neželenih zastojev.

Kako do cone

Lokacija poslovne cone